Zorgen om gestegen schoolverzuim en thuiszitten onder jonge Utrechters

© Pixabay
Utrecht - Het aantal Utrechtse kinderen dat verzuimt naar school te gaan, langere periodes thuiszit of zelfs helemaal niet naar school gaat, is gestegen. En dat is reden tot zorg, zo schrijft het Utrechtse college in een brief aan de raad.
Punt van zorg onder jonge kinderen zijn de gevolgen van de coronapandemie op de mentale gezondheid. "Bij leerlingen die nu in groep 5 zitten, bijvoorbeeld, merken professionals dat deze groep in lockdowntijd geen goede start in de basisschool heeft kunnen maken."
De pandemie heeft over de gehele linie ook zijn weerslag gehad. Ondersteuningsvragen zijn minder goed opgepikt en worden nu in sterkere mate zichtbaar. Leerlingen en studenten vallen ook veel uit na een verkeerde studiekeuze. Deze zijn tijdens de pandemie beïnvloed door lagere eisen tijdens centrale examens en versoepeling met het afgeven van bindende negatieve studieadviezen.

Wachtlijsten blijven een probleem

Uit de meting, gedaan over het schooljaar '22-'23, komt naar voren dat het aantal verzuimmeldingen ten opzichte van het jaar er voor is gestegen. "Een belangrijke oorzaak voor het verschil is dat er geen coronasluitingen meer waren in het mbo en er dus meer onderwijs werd gegeven op school." Daarnaast worden scholen gestimuleerd om verzuim nauwgezet bij te houden zodat er eerder kan worden ingegrepen.
Het aantal thuiszitters in het voortgezet onderwijs is gestegen van 76 naar 103. Dit zijn kinderen die langer dan vier weken zonder toestemming thuis blijven. Van de 103 zijn er 76 geholpen met een passend aanbod als alternatief. De gemeente wijt de toename aan een combinatie van de complexe ondersteuningsvragen en de wachtlijsten in de jeugdzorg. Het aantal voortijdige schoolverlaters dat zonder een diploma is gestopt, is licht gestegen. Dat waren er in 2022 1.462 tegenover 1.183 in 2021.
In het primair onderwijs waren er 30 thuiszitters, daarvan zijn er 25 inmiddels opgelost. Daar ging het vooral over kinderen met een hoogbegaafdheidsprofiel in combinatie angstproblematiek en prikkelgevoeligheid. Deze problemen worden soms te laat gesignaleerd waardoor er eerst hersteltijd nodig is.
117 kinderen of jongeren waren vorig schooljaar niet ingeschreven. Een groot deel van die groep zijn nieuwkomers, door wachtlijsten destijds bij de Taalschool (primair onderwijs) en de Internationale Schakelklas (voortgezet onderwijs). Deze zijn inmiddels weggewerkt, bij overgebleven gevallen wordt er snel ingegrepen met huisbezoeken en gesprekken met de ouders.